เทคนิค 3ส. สร้าง Content Marketing ให้ปัง มีคนสนใจเยอะ

No Comments

1. สร้างสรรค์
ทุกคอนเทนต์ที่เขียนขึ้น จะต้องมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ มีเนื้อหาที่แปลกใหม่น่าสนใจมากกว่าแหล่งอื่นๆ อาจจะใช้เทคนิคการเขียนลงรายละเอียดเชิงลึกโดยเลือกคำ หรือสำนวนที่เข้าใจง่าย

2. ส่งเสริม
คอนเทนต์ที่น่าเสพจะมีเนื้อหาที่ชัดเจน เป็นระบบระเบียบ ในทุกๆย่อน่าจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง โดยอาจเขียนให้สำพันธ์กับเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของคุณแต่ไม่ควรเจาะจงขายของจนเกินไป

3. สมํ่าเสมอ
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจปัง มีปัง มีคนสนใจเยอะ ไม่ใช้การผลิตบทความออกมามากมาย ขอแค่เพียงบทความที่มีคุณภาพ เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ แล้วคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังและน่าพอใจ

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment